Παράδοση - Γεύσεις - Τέχνες. Έκθεση στο Λαογραφικό Μουσείο.