Επωνυμία συλλόγου:
"Οι Φίλοι του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Αίγινας".
Το καταστατικό του συλλόγου εγκρίθηκε από 45 ιδρυτικά μέλη την 13/08/1987 - ονόματα και υπογραφές υπάρχουν στο Καταστατικό. Επικύρωση Καταστατικού με την υπ' αριθμό.18/89/12-4-1989 απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά.

Σκοπός: Ηθική και υλική ενίσχυση και συμπαράσταση του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας.
Με την υπ' αριθμ.188/1995 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Αίγινας, συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείου Δήμου Αίγινας - Παναγή & Ελένης Ηρειώτη - ΦΕΚ αριθ. Φύλου 659/4-8-1997, "σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Αίγινας με το όνομα " του Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αίγινας, Παναγή-Ελένης Ηρειώτη"

Κατηγορία: Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπική.

Σκοπός: Η ανεύρεση, διάσωση, διατήρηση και έκθεση του πάσης φύσεως Ιστορικού & Λαογραφικού Υλικού της Αίγινας όπως και η δια παντός μέσου διάδοση των σχετικών γνώσεων και πληροφοριών, σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Ο Σύλλογος "Οι Φίλοι του Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας" διοικείται από 7μελές Δ.Σ που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τακτική Γεν.Συνέλευση, αποτελούμενο από τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα, Ταμία και δύο τακτικά μέλη. Τακτική Γενική Συνέλευση ο Σύλλογος πραγματοποιεί μια φορά το χρόνο.